Sinodale Dienskommissie (SDK)

Die SINODALE DIENSKOMMISSIE (SDK) bestaan uit:

Die Dagbestuur plus ses Portefeuljeleiers en drie verkose Kerkraadslede sowel as Ex Offico lede wat sittingsreg op die SDK het met ’n adviserende stem in terme van KO Art 35.2.1.1.

Die Sinodale Dienskommissie gee uitvoering aan opdragte wat die Sinode aan hom gee en sal in die komende jare veral aandag gee aan die behoeftes van gemeentes, lidmate en predikante met inagneming van ons vier strategiese fokusareas. Die werksaamhede word deur die volgende Portefeuljeleiers, Kommissies en Diensgroepe behartig: Die volgende Portefeuljes en Diensgroepe gee veral aandag aan die behoeftes van gemeentes, leierskap, jongmense en predikante, naamlik Predikantebegeleiding en Ontwikkeling van ’n Missionale teologie en praktyk.