Sinodale Hulpbronne

Portefeuljeleier:

Pieter Kruger

Sinodale Hulpbronne het nie ‘n eie strategiese fokus nie maar werk deur bestaande Kommissies om werk volgens die Regulatiewe Kode te verrig.

  • Die Sinodale Kommissie vir Fondse (SKF) bestuur die finansies van die Sinode
    • Die SKF bestuur die Sinode se inkomste en uitgawes
    • Die Sinodale Begroting word saamgestel en bestuur;
    • Die SKF dra kennis van gemeentes waarvan Sinodale Bydraes uitstaande is.
  • Die Sinodale Kommissie vir Diensverhoudinge (SKDV)
  • Die Diensgroep vir Kommunikasie
  • Die Argief ressorteer ook onder die Portefeulje – hoewel die Argief nie plaaslik hanteer word nie.